Algemene voorwaarden voor consumenten

Versie januari 2020

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Dag: kalenderdag;
• Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Glasatelier Nanoek
Vestigingsadres: Kennedylaan 71, 5571 KB Bergeijk
Telefoonnummer: +31 (0)611422211
E-mailadres: info@glasateliernanoek.nl
BTW nummer: NL001693825B71
KvK-nummer: 62692399

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere tot stand gekomen aanbieding, offerte en overeenkomst op afstand tussen Glasatelier Nanoek en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Glasatelier Nanoek en de consument zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
6. Ondernemer behoud het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde aan te passen.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Wel kan er sprake zijn van kleurafwijkingen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
– de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
– de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een mail aan de ondernemer (info@glasateliernanoek.nl).
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na levering, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Gepersonaliseerde producten die u bij Glasatelier Nanoek koopt worden op maat volgens het overeengekomen ontwerp en de specificaties gemaakt. Het herroepingsrecht is hierbij dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle aanbetaling definitief.

Artikel 9 – De prijs en betalingen
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Alle prijzen die vermeld zijn door ondernemer zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele verzend- of leverkosten, tenzij anders overeengekomen
4. Betaling dient te geschieden in de opgegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum.
5. Betaling dient te geschieden op een van onderstaande manieren:
– Betaling per bankoverschrijving: Consument maakt het factuurbedrag onder vermelding van het factuurnummer over op IBAN rekeningnummer NL14 ABNA 0617270090 t.n.v. Nanoek Dikmans.
– Betaling via een betaalverzoek: Consument ontvangt per mail een link voor een betaalverzoek. Het bedrag wordt direct overgemaakt naar Ondernemer.
– Contant bij aflevering: Consument betaalt het factuurbedrag contant bij aflevering van het product.
– Contant bij afhalen: Consument betaalt het factuurbedrag contant bij afhalen van het product.
6. Glasatelier Nanoek heeft het recht om een vooruitbetaling van 30% aan consument te vragen, alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
8. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
9. Alle offertes en aanbiedingen van Glasatelier Nanoek zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Glasatelier Nanoek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. Iedere vorm van garantie op een product komt te vervallen indien:
– er sprake is van onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud door de consument en/of door derden;
– er sprake is van verkleuring of slijtage van materialen of producten die normaal zijn bij het gebruik van het product als schaal of bij de standplaats van het object.
– val en stoot schade, krassen en andere beschadigingen die zijn ontstaan na ontvangst van het product.
– zonder schriftelijke toestemming van ondernemer, de consument en/of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien het product werd ver- of bewerkt op welke wijze dan ook.
4. De consument moet het geleverde (laten) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het product hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ondernemer daardoor gevallen, voor rekening van de consument.
6. Indien komt vast te staan dat de klacht gegrond is, dan zal de consument aan ondernemer de gelegenheid geven om binnen de benodigde termijn een oplossing aan te dragen voor de klacht. Ondernemer beslist aan de hand van de aard van de klacht of de consument recht heeft op vervanging of kosteloos herstel.
7. Na goedkeuring van het product door de consument zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en afleverkosten, aan de consument in rekening worden gebracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Indien Glasatelier Nanoek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Glasatelier Nanoek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Glasatelier Nanoek is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Glasatelier Nanoek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade betreft redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Indien Glasatelier Nanoek, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van opdrachten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Glasatelier Nanoek kenbaar heeft gemaakt.
3. Levering van bestellingen geschiedt met verzending van PostNL of DHL binnen 1 á 2 werkdagen na ontvangst van betaling. Glasatelier Nanoek is niet aansprakelijk voor vertraging in de levertijd bij PostNL.
4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Glasatelier Nanoek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Glasatelier Nanoek dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Glasatelier Nanoek heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Glasatelier Nanoek is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 13 – Overmacht
1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die Glasatelier Nanoek bij het aangaan van de overeenkomst niet kende of niet behoorde te kennen, als gevolg waarvan Glasatelier Nanoek haar verplichtingen jegens de consument niet tijdig kan nakomen, treedt Glasatelier Nanoek niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Glasatelier Nanoek blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de consument gevergd kan worden en ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat de consument enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Glasatelier Nanoek onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, stroomstoringen en voorts alle omstandigheden buiten schuld van Glasatelier Nanoek die nakoming of tijdige nakoming van enige verplichting van Glasatelier Nanoek redelijkerwijs belemmeren.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Glasatelier Nanoek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep doen op de rechter.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op donderdag 23-01-2020